Hibe Başvuru Rehberi

Sivil Katılım Hibe Programı Başvuruları

22 Aralık 2023 Tarihinde Kapanmıştır.

Sivil Katılım Hibe Programının Hedefleri ve Öncelik Alanları

Sivil Katılım Hibe Programının genel amacı; istek, güven ve karşılıklı kabule dayalı STK-kamu iş birliği için elverişli ve sürdürülebilir bir ortam yaratmaktır.

Sivil Katılım Hibe Programının özel amacı ise, sivil toplum kuruluşları ile yerel yönetimler, kamu kurumları ve diğer ilgili paydaşların diyalog ve iş birliğini güçlendirmektir.

Belirtilen amaçlara hizmet etmek üzere; öncelik alanları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir. Sivil Katılım Hibe Programı kapsamında bu öncelik alanlarından yalnızca birini içeren projeler kabul edilecektir.

Öncelik 1: İklim değişikliğinin etkilerinin azaltılması ve iklim değişikliğine uyum eylemleri yoluyla iklim değişikliğinin etkilerine karşı savunmasız olan nüfusların ve ekonomik sektörlerin kapasitesini ve dayanıklılığını geliştirmek ve düşük karbonlu ve iklime dirençli kalkınmayı desteklemek

Öncelik 2: STK’ların ve yerel yönetimlerin doğal ve beşeri afetlere hazırlık, müdahale ve iyileştirme kapasitelerini geliştirmek, şehirleri ve toplumu dirençli hale getirmek

Öncelik 3: Sosyo-ekonomik kalkınmayı ve sivil katılım mekanizmalarını desteklemek üzere, kadınların, gençlerin, çocukların, depremzedelerin ve dezavantajlı grupların(1)(engelliler, yoksulluk içinde veya yoksulluk riski altında olan kişiler, hükümlü ve tutuklular, eski hükümlü ve tutuklular, yerinden olmuş kişiler, Roman vatandaşlar, çocuk işçiler ve ebeveynleri, yoksulluk riski altında olan ve korunmaya muhtaç çocuklar vb.) güçlendirilerek karar alma mekanizmalarına ve uygulamaya katılımını sağlamak ve gönüllülüğü arttırmak

Öncelik 4: STK’lar ve yerel yönetimler arasındaki iş birliğini güçlendirmek için yeni teknolojilerin ve bilginin kullanımını teşvik etmek, mevcut sivil toplum kuruluşu merkezlerinin kapasitelerini güçlendirmek, yeni merkezlerin kurulmasını sağlamak

Sivil Katılım Hibe Programı Kapsamında Sağlanacak Mali Destek

Bu teklif çağrısı kapsamında hibe programına ayrılan yaklaşık toplam tutar 3.5 milyon Dolar’dır. Sözleşme Makamı, hibe için ayrılan miktarın tümünü tahsis etmeme hakkını saklı tutar.

Hibe desteği, sivil katılımı artırmak ve farklı ihtiyaçları karşılamak üzere üç bölüme ayrılmıştır. Bu bölümlerin (lot) ayrıntıları aşağıdaki tabloda sunulmaktadır:

Tablo 1: Hibe Programı Lotlarına İlişkin Bilgi

*Proje bütçeleri ABD Doları olarak hazırlanacak ve sunulacaktır. Faydalanıcılara  yapılacak ödemeler yerel para birimi (TRY) cinsinden yapılacak ve USD/TRY dönüşüm oranı, ödemenin düzenlendiği tarihteki “BM Operasyonel Döviz Kuru”na dayalı olacaktır. Bu kur için lütfen https://treasury.un.org/operationalrates/OperationalRates.php adresini ziyaret ediniz.

Proje bütçelerinde yer alan uygun harcama tutarları yukarıdaki tabloda her lot altında belirtilen asgari ve azami tutarlar arasında kalacak şekilde sunulmalıdır.

Bu teklif çağrısı kapsamında teklif edilecek projelerin uygun maliyetlerin tamamına (%100) hibe verilecektir.

Sivil Katılım Hibe Programı Uygunluk Kriterleri

Başvuru Sahibinin Uygunluğu

 • Başvuru sahibi: Sivil Katılım Hibe Programı kapsamında başvuru formunu sunan, projenin hazırlanmasından, uygulanmasından ve yönetiminden mali ve teknik bakımdan sözleşme makamına karşı doğrudan sorumlu faydalanıcı kuruluştur.
 • Ortak(lar): Başvuru sahibi ile birlikte projenin hazırlama, uygulama ve yönetimine teknik bakımdan destek olan fakat mali sorumluluğu bulunmayan kurum/kuruluştur. Başvuru sahibi ve ortaklar arasında projenin yönetimine ilişkin bir ortaklık anlaşması imzalanması zorunludur (Bakınız Ek-5). Başvuru sahipleri ile birlikte projede yer alan ortakların proje uygulama ve insan kaynakları kapasitesi değerlendirme kapsamında yer alacaktır: (Bakınız: Bölüm 5.4.3, Tablo 5)
 • İştirakçi(ler): Projenin uygulanmasına teknik bakımdan katkı sunabilecek veya faaliyetlerin uygulanmasında destek alınabilecek tüzel kişiliği haiz kurum ve kuruluşlar ve öğrenci kulüpleri, platformlar vb. gibi tüzel kişiliğe haiz olmayan yapılar olarak tanımlanır.

İştirakçi(ler) başvuru formunda katkıları ve rolleri açıkça belirtilmesi koşulu ile projenin uygulanmasında rol alabilirler. Bunun yanı sıra, iştirakçi(ler) ve başvuru sahibi arasında imzalanacak resmi bir işbirliği anlaşması başvuru kapsamında zorunlu olmamakla birlikte başvuru formunda taahhüt edilen işbirliğini  kanıtlamak üzere bir anlaşma, protokol vb. imzalanması tavsiye edilmektedir.

Hibe almaya hak kazanabilmek için, başvuru sahibinin aşağıdaki koşulları sağlaması gerekmektedir:

 • Tüzel kişiliğe sahip olması ve
 • Kar amacı gütmemesi(2) ve
 • Sivil Toplum Kuruluşu (STK(3)) (dernek, vakıf, federasyon/konfederasyon(4), kar amacı gütmeyen kooperatif (5)) olması ve
 • Türkiye’deki sivil toplum mevzuatına uygun olarak kurulmuş olması/genel merkezlerinin Türkiye’de bulunması(6) ve
 • Kamu kurum ve kuruluşlarını, kamu hizmetlerini veya personelini desteklemek üzere kurulmamış olması gerekmektedir.

Başvuru sahibinin dernek olduğu başvurularda, derneğin ilk genel kurul toplantısını yapmış ve organlarını oluşturmuş olması ve ilgili belgeleri başvuru esnasında sunması gerekmektedir.

Başvuru sahibinin tek başına yapacağı başvurular kabul edilmeyecektir. Başvuru sahibi, Sivil Katılım Hibe Programı kapsamında aşağıda belirtilen ortak(lar) ile birlikte başvuruda bulunmalıdır. Lotlara göre değişen zorunlu ortaklık yapıları aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Tablo 2: Ortaklık Yapıları

 • Lot 1 ve Lot 2 kapsamında yapılacak başvurularda STK ve belediye ortaklık yapısına ek olarak, proje teklifine en fazla 3 (üç) ortak dahil edilebilir.
 • Lot 3 kapsamında yapılacak başvurularda ise, STK, belediye ve Ortak 2’den oluşan ortaklık yapısına ek olarak proje teklifine en fazla 2 (iki) ortak dahil edilebilir.
 • Başka bir deyişle, tüm lotlarda başvuru sahibi en fazla 4 (dört) ortak ile başvuru yapabilir.
 • Tüm Lotlar için uygun Ortak 2, Ortak 3 ve Ortak 4 ise yukarıdaki tabloda da yer aldığı gibi,

STK’lar (başvuru sahibi kısmında tanımlandığı şekilde), Belediyeler, Mahalli İdari Birlikleri, İl Özel İdareleri, Bakanlıkların Bölge ve İl Müdürlükleri, Üniversiteler, Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Odaları, Sanayi Odaları, Ziraat Odaları ve Birlikler (üretici, meslek ve merkez birlikleri vb.)’dir.

 

(1)Dezavantajlı gruplar; IPA, İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı’na göre (İKG OP) tanımlanmıştır.
(2)Kar amacı gütmeyen kuruluş, üyelerinin, bu kurumun faaliyetlerinden dolayı doğrudan ve dolaylı olarak kar veya gelir elde etmedikleri kuruluştur. Kar amacı gütmeyen kuruluş kar elde edebilir, ancak, bu kar sahiplerine, üyelerine veya başkalarına dağıtılmaz ve sadece kuruluşun amaçları doğrultusunda kullanılabilir.

(3)Bu hibe programı kapsamında, “sivil toplum kuruluşu (STK)” şu şekilde tanımlanmaktadır:
a) Kuruluşu ve personel ve yöneticilerinin atanması açısından devletten bağımsızdır,
b) Kendi mali ve idari ilişkilerinde özerk ve demokratik bir yapıdır,
c) Kar amacı gütmeyen tüzel kişiliktir.
Bu bakımdan, “Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları” STK sayılmamaktadır ve başvuru sahibi ya da ortak olarak başvurmaya uygun değildir.
(4)Sadece Türkiye’de 5253 sayılı Dernekler Kanunu ile kurulan dernekler, federasyonlar/derneklerin konfederasyonları, başvuru sahibi veya ortak olabilirler (Mevcut Kanunun (5253 sayılı) önceki kanun(lar)ı) da kabul edilecektir).
(5)Kar amacı gütmeyen kooperatifler ve benzeri kuruluşlar faaliyetlerinden kar elde etmediklerini kesin biçimde göstermelidir. Destekleyici belgeleriyle birlikte, uygunluk kontrolünün doğrulanması aşamasında karın paydaşlara dağıtımını yasaklayan hüküm içeren tüzüklerini sunmalıdır. Başka bir seçenek olarak kooperatifler pay sahiplerine son üç yıldır (başvuru tarihinden önceki mali kapanışı yapılmış son 3 yıl) kar dağıtımı yapılmadığını kanıtlayan ve bu yılları kapsayacak şekilde hazırlanmış bir mali denetim raporunu sunabilirler. Buna ek olarak, Yönetim Kurulu gelecek beş yılda karın paydaşlara dağıtılmayacağını beyan etmelidir.
(6)Bu hibe programı kapsamında, uluslararası kuruluşların şubeleri/ofisleri ve/veya dernek ve/veya vakıflar ile Türkiye’de faaliyet göstermek üzere kayıtlı diğer uluslararası kar amacı gütmeyen kuruluşlar uygun başvuru sahibi değildir.

Proje Süresi

Teklif edilen bir projenin planlanan uygulama süresi, Lot 1 ve Lot 2 kapsamında 4 aydan az, 12 aydan fazla; Lot 3 kapsamında ise 4 aydan az, 15 aydan fazla olmamalıdır.

Hibe Programı Kapsamı ve Projenin Uygulanacağı Yer

Hibe programı sadece Türkiye’den yapılacak başvurulara açıktır.
Proje faaliyetleri Türkiye’de gerçekleştirilmelidir.

Düzeltme No:1