Sıkça Sorulan Sorular

Sıkça Sorulan Sorular

Sivil Katılım Hibe Programı hakkında detaylı bilgi almak için hibe başvuru rehberini okumanızı öneririz. Sorularınızın yanıtlarını hibe başvuru rehberinde detaylı bir şekilde bulabilirsiniz. Projelerin hazırlık sürecinde, bilgilendirme toplantılarında ve e-postayla gelen soruların cevapları bu sayfaya düzenli olarak eklenecektir.

BAŞVURU SÜRECİ VE UYGUNLUK KRİTERLERİ

Başvuru sahibinin, Sivil Toplum Kuruluşu (dernek, vakıf, federasyon/konfederasyon, kar amacı gütmeyen kooperatif) olması, Türkiye’deki sivil toplum mevzuatına uygun olarak kurulmuş olması/genel merkezlerinin Türkiye’de bulunması, tüzel kişiliğe sahip olması, kar amacı gütmemesi, kamu niteliği taşımaması gerekmektedir.

26 Nisan 2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu” na istinaden daha önce 5253 sayılı kanun kapsamında kurulmuş olan Spor Kulüpleri dernek statüsünden çıkarılmıştır. Bu nedenle spor kulüpleri başvuru sahibi olamazlar.

Hayır, başvuru rehberinde Başvuru Sahiplerinin Uygunluğu bölümünde belirtilen uygunluk kriterlerine göre uygun başvuru sahibi değildirler.

Hazırlanacak projenin hibe programının öncelik alanlarından yalnızca biri ile ilgili olması gerekmektedir.

Lot 1, Lot 2 ve Lot 3 ayrımı yalnızca asgari ve azami hibe miktarına ve başvuru sahibi türüne göre yapılmıştır. Konu veya öncelik açısından başka bir farklılaşma yoktur.

Başvuru sahibi STK ve proje ortağı olan belediye farklı belde, ilçe ya da illerde yer alabilir.

Bu proje başvurusu çağrısı kapsamında ön başvuru yapılmayacak olup, tam başvuru paketleri kabul edilecektir. Bu nedenle başvuru rehberinde yer alan tüm belgelerin başvuru ile birlikte sunulması gerekmektedir.

Evet, projelerin başvuru dili Türkçe olacaktır. Ancak başvuru esnasında başvuru formunda kısa bir İngilizce yönetici özeti de talep edilmektedir.

Sözleşme imzalayan sivil toplum kuruluşları ile yapılacak raporlama ve yazışma dili ise İngilizce olacaktır.

Hibe rehberi Bölüm 5.3’de belirtilen belgeler arasında

  • Başvuru sahibinin ve her bir ortağın yönetim organının projeyi uygulamak için temsil etmeye ve imzalamaya yetkili kişiyi/kişileri ataması ile ilgili kararı.
  • Başvuru sahibi ve her bir ortağı temsil ve ilzama yetkili kişi(ler)in (madde 2’de belirtilen) isminin/isimlerinin ve imzalarının yer aldığı noter tasdikli belge.

 yer almaktadır.

Başka bir deyişle, başvuru sahibi adına projeyi uygulamak için temsil ve ilzama yetkili kişi belirlenmeli ve buna ilişkin karar ve imza beyannamesi/sirküsü proje başvurusu sırasında  iletilmesi gerekmektedir.

Aynı şekilde ortak olarak belirlenmiş olan kurum/kuruluş için de projeyi uygulamak için temsil ve ilzama yetkili kişi belirlenmeli ve buna ilişkin karar ve imza beyannamesi/sirküsü proje başvurusu sırasında iletilmesi gerekmektedir.

Evet. Belediye adına temsil ve ilzama yetkili kişi olarak Belediye Başkanı belirlenmiş ise, belediye başkanına ait tatbiki imza sunulması yeterlidir.

BÜTÇE

Proje faaliyetlerine bağlı olarak bütçede birim maliyet, süre/adet vb. gibi ayrıntıları belirtmeniz gerekmektedir. Toplam bütçe ne kadar detaylı olursa projenizi değerlendirecek uzmanlar, faaliyetlerinizi o kadar ayrıntılı anlayabilecektir.

Başvuru bütçesi ABD Doları olarak düzenlenmelidir.

Sözleşme makamının (UNDP) ile sözleşme imzalayan makam başvuru sahibi STK’dır. Bu nedenle ödemeler de başvuru sahibi STK’ya yapılacaktır.

ORTAKLIK ve İŞBİRLİKLERİ

Hibe programı kapsamında STK’ların tek başına yapacakları başvurular uygun değildir. Lot 1 ve Lot 2 için STK bir belediye ortak olarak başvuru yapmak zorundadır. Lot 3 için ise STK ve belediye ortaklık yapısına ek olarak ikinci bir ortak (başvuru rehberinde belirtilen) da belirlenerek projeye dahil edilmelidir.

Yapılacak tüm başvurularda, başvuru sahibi STK belediye ile ortaklık yapmak zorundadır. Bunun yanında Lot 1 ve Lot 2 kapsamında yapılacak başvurularda zorunlu olmamak ile birlikte, belediyeye ek olarak başka bir ortak da projeye dahil edilebilir.
Lot 3 kapsamında yapılacak başvurularda ise STK ve belediye ortaklık yapısına ek olarak bir ortak daha eklenmesi zorunludur.

Başvuru sahibi,  projede yer alan tüm “ortak”lar için proje başvurusu esnasında ortaklık anlaşması sunmak zorundadır.

İştirakçi(ler) de projede görev alabilirler. Başka bir deyişle, projeye teknik anlamda katkı sunabilecek veya faaliyetlerin uygulanmasında destek alınabilecek yapılar olarak tanımlanabilir.

İştirakçi(ler) ve STK arasında yapılacak resmi bir ortaklık anlaşması başvuru kapsamında zorunlu değildir, ancak proje paydaşlığını resmileştirmek üzere başvuru sahibi ile iştirakçi(ler) arasında imzalanmış bir anlaşma, iş birliği protokolü vs. bulunması tavsiye edilmektedir.

İştirakçi sayısında ve yapılarında bir sınırlama bulunmamaktadır.

Evet. Ancak bir belediye, en fazla üç başvuruda ortak olarak yer alabilir.

Tüm lotlarda STK ve belediye ortaklık yapısı zorunludur. Bunun yanında başvuru rehberinde belirtilen ve uygun olan ortak(lar) da projeye dahil edilebilir, ancak başvuru sahibi STK’nın birlikte başvurabileceği ortak sayısı en fazla 4’dür. Başka bir deyişle tüm lotlarda en fazla başvuru sahibi (STK)+ 4 ortaktan oluşan ortaklık yapısı ile başvuru yapılabilir.